Put your alternate content here
  Koszyk: 0 sztuk
  0
Wysyłka gratis przy zamówieniu powyżej 15. artykułów

 

Nowo¶ci
Język polski. Matura 2021/22. Zbiór zadań maturalnych
27,00 zł     21,00 zł
Pozycje
Promocje
Topologia. Notatki do wykładu
Topologia. Notatki do wykładu
29,00 zł    22,00 zł
Informacje
Informacje RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decyduj±cym o tym, jak będ± wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wydawnictwo Szkolne OMEGA 30-552 Kraków, ul. Wielicka 44C

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail iod@ws-omega.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Danych Wydawnictwo Szkolne Omega Sp.J., ul Wielicka 44c, 30-552 Kraków

Sk±d mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w zwi±zku z transakcjami dokonywanymi przez ciebie na www.ws-omega.com.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wydawnictwo Szkolne Omega?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zamówienia które u nas złożyłeś, w tym do:
• zakładania i zarządzania Twoim kontem,
• realizacji złożonego zamówienia,
• obsługi reklamacji, w przypadku gdy ją złożysz,
• prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych dozwolonymi dziłaniami marketingowymi poprzez e-mail lub telefon,
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Jakie masz uprawnienia wobec Wydawnictwa Szkolnego Omega w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Kiedy możesz szkorzystać z tych uprawnień?
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wydawnictwa; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będ&@261 nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, bankom, firmom spedycyjnym itd. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe w trakcie realizowania złożonego Ciebie zamówienia, a także po zakończeniu realizacji w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem dostawy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie.

Kontynuuj