>


Put your alternate content here
  Koszyk: 0 sztuk
  0
Wysyłka gratis przy zamówieniu powyżej 15. artykułów

 

Nowo¶ci
Chemia. Matura 2021/22. Arkusze egzaminacyjne
41,00 zł     31,50 zł
Pozycje
Promocje
Małopolskie Mistrzostwa w Łamigłówkach Logicznych. Zadania wraz z rozwi±zaniami z lat 2017-2020
Małopolskie Mistrzostwa w Łamigłówkach Logicznych. Zadania wraz z rozwi±zaniami z lat 2017-2020
14,00 zł    11,00 zł
Informacje
Informacje RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decyduj±cym o tym, jak będ± wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wydawnictwo Szkolne OMEGA 30-552 Kraków, ul. Wielicka 44C

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail iod@ws-omega.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Danych Wydawnictwo Szkolne Omega Sp.J., ul Wielicka 44c, 30-552 Kraków

Sk±d mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w zwi±zku z transakcjami dokonywanymi przez ciebie na www.ws-omega.com.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wydawnictwo Szkolne Omega?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zamówienia które u nas złożyłeś, w tym do:
• zakładania i zarządzania Twoim kontem,
• realizacji złożonego zamówienia,
• obsługi reklamacji, w przypadku gdy ją złożysz,
• prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych dozwolonymi dziłaniami marketingowymi poprzez e-mail lub telefon,
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Jakie masz uprawnienia wobec Wydawnictwa Szkolnego Omega w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Kiedy możesz szkorzystać z tych uprawnień?
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wydawnictwa; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będ&@261 nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, bankom, firmom spedycyjnym itd. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe w trakcie realizowania złożonego Ciebie zamówienia, a także po zakończeniu realizacji w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem dostawy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie.

Kontynuuj